കേരള നഗര ഗ്രാമ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന മേധാവിയും തമ്മില്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കരാര്‍ ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക

Posted on Thursday, September 27, 2018

ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കേരള നഗര ഗ്രാമ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന മേധാവിയും തമ്മില്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കരാര്‍ ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക